Colon Rectal Surgeons Inc.

Language Assistance - Oromo

Oroomiffa (Oromo)
XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-402-343-1122